Делатност

На основу чл. 15. и 16. Закона о удруживању грађана у удружења, друштвене организације и политичке организације које се оснивају на територији СФРЈ (Службени лист СФРЈ бр. 42/90) и чл.15 ал.6 Статута Југословенског друштва термичара и чл. 17 ал.6 Статута, који је усвојен на Скупштини Друштва термичара Србије и Црне Горе која је одржана 31. 01. 2008 године усвојен је нови Статут

                                 СТАТУТ ДРУШТВА ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ

1. Дефиниција Друштва термичара
Друштво термичара Србије обједињава активности научних радника и инжењера у области термике. Област термике односи се на све природне и принудне процесе праћенe топлотним појавама.

Печат Друштва термичара Србије је округао. У кругу је назив: Друштво термичара Србије, а у средини попреко Београд.

Друштво термичара Србије може се учланити у Друштво инжењера као његов колективни члан.

2. Организација Друштва термичара
Друштво делује на територији целе Србије. У универзитетским центрима могу се оснивати Одбори Друштва.
За поједине специфичне области термике у оквиру Друштва могу се формирати секције.
У појединим институтима, предузећима и другим установама у којима за то има услова, оснивају се огранци Друштва.

Одбори, секције и огранци делују у складу са овим статутом.

3. Циљеви Друштва термичара

 •     Подизање квалитета научног рада и истраживања у области термике, а посебно у области термоенергетике, термотехнике, процесне технике, енергетске ефикасности, коришћења обновљивих извора енергије и заштите животне средине.
 •     Подизање нивоа инжењерске праксе у области термике, а посебно у области термоенергетике, термотехнике, процесне технике, енергетске ефикасности, коришћења обновљивих извора енергије и заштите животне средине.
 •     Подизање квалитета научног рада у научним дисциплинама: механике флуида, термодинамике, простирања топлоте, сагоревања, и другим научним дисциплинама везаним за изучавање топлотних и струјних процеса у области термике.
 •     Увођење научних истраживања у развојне програме у привреди - машиноградњи, термоенергетици, термотехници, процесној техници, енергетској ефикасности, коришћењу обновљивих извора енергије и заштити животне средине.
 •     Усмеравање истраживачког рада (фундаменталног и примењеног) на проблеме специфичне за нашу привреду.
 • Усмеравање научних истраживања (фундаменталних и примењених) на развој и увођење нових технологија, опреме и производа неопходних за подизање технолошког нивоа земље, нивоа заштите животне средине и конкурентности домаће привреде на домаћем и страном тржишту.
 •     Подизање квалитета научних и стручних радова које наши стручњаци објављују у земљи и иностранству.
 •     Подстицање примене научног приступа проблемима развоја, истраживања, инвестирања и избора производних програма привредних субјеката.
 •     Подстицање и примена научног приступа изради стратегије развоја - науке, енергетике, увођење нових технологија и опреме, енергетске ефикасности, коришћења обновљивих извора енергије и стратегија заштите животне средине.
 •     Подстицање научних дискусија, размене идеја и резултата истраживања, и подизање нивоа научне критике.
 •     Подизање нивоа наставе на факултетима у областима и научним дисциплинама које су важне за област термике.
 •     Обезбеђивање услова за објављивање научних радова, часописа, зборника радова и монографија ради упознавања домаће и стране научне и стручне јавности са резултатима оствареним у области термике у Србији.
 •     Обезбеђивање услова за комуникацију међу термичарима Србије ради размене идеја, резултата и неговања научне критике.
 •     Обезбеђивање услова за комуникацију и сарадњу са међународним научним асоцијацијама, институцијама, институтима и факултетима из области термике.
 •     Организација и подстицање научне и стручне сарадње са научним и стручним институцијама у другим државама.
 •     Популарисање научних дисциплина и стручних области које припадају или гравитирају области термике.
 •     Стварање услова за развој и подстицање развоја научног подмладка у области термике и припадајућих јој научних дисциплина.
 •     Обезбеђивање експерата и експертских група за анализу и давање стручног мишљења у области развоја науке и инжењерства и доношење одлука у привреди из области термике - термоенергетике, термотехнике, процесне технике и заштите животне средине.

4. Програм рада Друштва термичара

 •     Организовање домаћих и страних скупова - симпозијума, саветовања, семинара, радних састанака и других облика научне комуникације и дискусије.
 •     Објављивање часописа ТЕРМОТЕХНИКА, у складу са законом.
 •     Објављивање часописа Thermal Science на енглеском језику. Подизање нивоа часописа Thermal Science на међународни ниво, у складу са законом.
 •     Сарадња са научним и стручним друштвима у земљи и иностранству.
 •     Унапређење међународне сарадње и њено подизање на виши ниво.
 •     Учествовање у формирању међународних научних и стручних организација и учлањење у постојеће међународне научне и стручне асоцијације. Заступање интереса чланова Друштва у тим организацијама и формирање националних комитета тих организација у саставу Друштва термичара Србије.
 •     Формирање експертских група на захтев државних или привредних органа и фирми.

Документи

 • Статут Друтва Термичара: download

  Статут Друтва Термичара
 • Решење о упису у регистар: download

  Решење о упису Друштв Термичара Србије у регистар
 • Pravilnik DTS: download

  Pravilnik o dodeli priznanja Društva termičara Srbije
 • Pravilnik DTS: download

  Pravilnik o počasnim članovima Društva termičara Srbije
 • Odluka DTS: download

  Odluka o postupku dodele statusa počasni član Društva termičara Srbije
 • Odluka DTS: download

  Odluka o postupku dodele priznanja Društva termičara Srbije

Вести

 • ICHMT anounce THMT-25

  18.07.2024.
  Dear Colleague, The International Centre for Heat and Mass Transfer is pleased to announce THMT-25,... Сазнајте више...
 • XVII Forum „STRATEŠKE...

  11.07.2024.
  Društvo termičara Srbije je dugogodišnji koorganizator naučno-stručnih skupova                 MEĐUNARODNI FORUM O ČISTIM... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС: Проф. А.Острогорски

  27.06.2024.
                                                       ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                             ... Сазнајте више...
 • Sustainable Energy Week -...

  09.06.2024.
                  SOCIETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA                                 ENERGOPROJEKT ENTEL                       WORLD SERBIA ENERGY COUNCIL... Сазнајте више...
 • 21ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON...

  25.04.2024.
  Dear colleagues, The deadline for abstract submission for the 21st International Conference on Thermal Science and... Сазнајте више...

Догађаји