Организациона структура

Органи Друштва су:

• Скупштина Друштва
• Главни одбор Друштва
(председник, пет потпредседника, генерални секретар и пред. Научног одбора)
• Научни одбор Друштва
• Надзорни одбор Друштва
• Научно-стручни секретаријат Друштва (пет секретара)

Скупштину Друштва термичара Србије чине сви чланови Друштва.
Скупштина је највиши орган Друштва.
Скупштина доноси одлуке већином гласова присутних чланова. Статут и промене статута Скупштина доноси двотрећинском већином присутних чланова.

Задаци Скупштине су да:
1) Расправља и прихвата или одбацује извештаје Главног одбора и Надзорног одбора Друштва,
2) Одређује опште правце рада и активности Друштва,
3) На предлог Главног одбора разматра и прихвата план и програм рада Друштва за наредни период,
4) Бира председника, пет подпредседника, генералног секретара,ппредседника Научног одбора и чланове Надзорног одбора Друштва
5) Врши избор почасних и заслужних чланова Друштва.
6) Усваја Статут, као и измене и допуне истог.

Скупштина Друштва одржава се сваке треће године.
Гласање на Скупштини може бити јавно или тајно, о чему одлучује Скупштина.
Дневни ред седнице Скупштине мора бити објављен најмање 10 дана пре одржавања Скупштине.

Главни одбор је извршни руководни орган Друштва.

Задаци главног одбора су да:
1) Руководи радом Друштва у смислу одредаба Статута Друштва и одлука Скупштине,
2) Стара се о материјалном и финансијском пословању Друштва,
3) Подноси скупштини извештај о раду и предлог плана рада за наредни период,
4) Врши пријем нових чланова и води евиденцију чланова Друштва,
5) Формира Одборе, Секције и огранке друштва. Секције се формирају по принципу научне или стручне области за целу територију Србије, Одбори по територијалном принципу, а Огранци у институцијама и фирмама
6) Усваја предлог измене Статута на сопствену иницијативу
7) Поставља главне уреднике часописа.
8) Поставља научно стручни секретаријат на предлог подпредседника
9) Одлучује о удруживању у савезе и о приступању међународним организацијама.

Главни одбор чине председник Друштва, пет потпредседника Друштва, генерални секретар Друштва и председник Научног одбора. Најмање један од потпредседника Друштва је из привреде.

Надзорни одбор Друштва има три члана.
Задатак Надзорног одбора је да врши надзор над материјалним и финансијским пословањем Друштва.
Састанци Надзорног одбора одржавају се по потреби, али најмање два пута годишње.
Надзорни одбор благовремено указује Главном одбору на уочене неправилности у финансијском и материјалном пословању и стара се да се оне исправе.
Надзорни одбор подноси извештај Скупштини.
Чланови Надзорног одбора имају право да присуствују састанцима Главног одбора са саветодавним правом.

Научни одбор чине председник и најмање десет чланова. Научни одбор предлаже и усваја научно стручни програм рада саветовања, симпозијума, конгреса и међународне сарадње.

Друштво термичара Србије представља и заступа председник Друштва и два потпредседника. Председник Друштва може овластити за заступање и друге чланове Главног одбора у одређеним случајевима.

Седиште Друштва термичара Србије налази се у Београду-Винча,
улица Мике Петровића- Аласа 12-14 (П.ФАХ. 522), 11351 Винча, Београд.

Вести

 • ICHMT anounce THMT-25

  18.07.2024.
  Dear Colleague, The International Centre for Heat and Mass Transfer is pleased to announce THMT-25,... Сазнајте више...
 • XVII Forum „STRATEŠKE...

  11.07.2024.
  Društvo termičara Srbije je dugogodišnji koorganizator naučno-stručnih skupova                 MEĐUNARODNI FORUM O ČISTIM... Сазнајте више...
 • Трибина ДТС: Проф. А.Острогорски

  27.06.2024.
                                                       ДРУШТВО ТЕРМИЧАРА                                                             ... Сазнајте више...
 • Sustainable Energy Week -...

  09.06.2024.
                  SOCIETY OF THERMAL ENGINEERS OF SERBIA                                 ENERGOPROJEKT ENTEL                       WORLD SERBIA ENERGY COUNCIL... Сазнајте више...
 • 21ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON...

  25.04.2024.
  Dear colleagues, The deadline for abstract submission for the 21st International Conference on Thermal Science and... Сазнајте више...

Догађаји