Термотехника

Часопис ТЕРМОТЕХНИКА

ISSN 0350-218X

У часопису Термотехника се објављују научни и стручни радови из области термотехнике, термоенергетике, хемијског инжењерства и сродних области термичке струке. Часопис прихвата и радове који обрађују проблематику енергетских сировина, извора енергије, конверзије и конзервације енергије.


Часопис у посебним рубрикама објављује приказе књига, стручних скупова, магистарских и докторских дисертација, као и друге прилоге информативног карактера.


Редакциони колегијум часописа Термотехника задржава право на лекторске корекције и евентуална мања скраћивања која неће утицати на потпуност рада.
Рукописи се не враћају.
Код два или више аутора треба означити аутора за кореспонденцију и навести његов е-мејл.

Рад, по правилу треба да буде написан на српском језику и штампаће се ћирилицом одн. по жељи аутора, латиницом. Прилози се штампају ћирилицом.
Аутори треба да достављају језички и стилски дотеране радове, без словних грешака.

Приликом писања радова аутори су обавезни да се придржавају одредница наведених у УПУТСТВУ АУТОРИМА.
Препоручује се ауторима да се пре писања рада договоре о обиму и другим детаљима са главним и одговорним уредником часописа (тел. 011/245-56-63).
Сви радови који се објављују у часопису Термотехника обавезно подлежу рецензији. Уз рукопис рада, аутор треба да достави и предлог за категоризацију рада у складу са упутством за уређивање примарних научних часописа, и то према једној од следећих категорија:
         - оригинални научни рад,
         - претходно саопштење,
         - прегледни рад,
         - стручни рад.

Редакциони колегијум, у сарадњи са рецензентима, коначно одређује категоризацију.
Да би се лакше оценило којој категорији припада одређени рад, наводимо извесна објашњења у вези са наведеним категоријама радова, а према препорукама УНЕСКО-а.

                                        Оригинални научни рад
Овај рад садржи необјављене резултате изворних истраживања. Научне информације у раду морају бити обрађене и изложене тако да се може:
- проверити тачност анализе и закључака на којима се резултати заснивају, или
- експерименат репродуковати и добити резултати с једнаком тачношћу (у границама експерименталне грешке) како се то у раду наводи.
Претходно саопштење
Ово саопштење садржи нове научне резултате, чији карактер захтева хитно објављивање. Оно не мора омогућавати проверу и понављање изнесених резултата.

                                        Прегледни рад
Прегледни рад представља целовит преглед неког подручја или проблема на основу већ објављеног материјала, који је у прегледу сакупљен, анализиран и расправљен.

                                        Стручни рад
Овај рад представља користан прилог из подручја струке чија проблематика није везана за изворна истраживања, што значи да материја не мора да представља новост у светским оквирима, већ да се односи на проверу или репродукцију у свету познатих истраживања, која представљају користан материјал у смислу ширења знања и прилагођавања изворних истраживања потребама науке и праксе.

Документи

  • Упутство за ауторе Термотехника: download

Вести

Догађаји